Music by The Refusers

Saturday, June 8, 2024

אם רק היית רוצה - ציטוט מאת MN Hopkins

העבדים למערכת מממנים את השעבוד שלהם בעצמם. זה אכן טירוף ומיותר אם רק אנשים יכלו לראות בבירור ולעמוד בנחישות יחד ולא להאכיל עוד את החיה בדם ובאנרגיית החיים שלהם.  חזרו לחושים הטובים שלכם וראו בבירור למה הפכתם ומה הייתם יכולים להיות אילו רק תרצו.

©  MN Hopkins

To read the original quotation in  English, please click on the link below:

No comments: