Music by The Refusers

Monday, May 20, 2024

Hledejte lásku a laskavost - Citát M.N. Hopkinse

Hledejte lásku a laskavost, která dřímá ve vašem nitru. Pomozte ostatním dotknout se jejich vlastní dobroty, aby mohli pomáhat jako utěšitelé a léčitelé lidských nemocí. Pomoc přichází neznámými a někdy neobvyklými způsoby. Buďte otevření pomoci, která je všude kolem vás. Buďte laskavější ve svých slovech a sledujte, jaký vliv to má na druhé.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Hľadajte lásku a dobrotu - Citát M.N. Hopkinsa

Hľadajte lásku a láskavosť, ktoré vo vás driemu. Pomôžte ostatným dotknúť sa ich vlastnej dobroty, aby mohli pomáhať ako utešitelia a liečitelia ľudských chorôb. Pomoc prichádza neznámymi a niekedy nezvyčajnými spôsobmi. Buďte otvorení pomoci, ktorá je všade okolo vás. Buďte láskavejší vo svojich slovách a sledujte, aký to má vplyv na druhých.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Iščite ljubezen in prijaznost - Citat M.N. Hopkinsa

Poiščite ljubezen in prijaznost, ki mirujeta v vašem bitju. Pomagajte drugim, da se dotaknejo svoje dobrote, da bodo lahko pomagali kot tolažniki in zdravilci človeških bolezni. Pomoč prihaja na neznane in včasih nenavadne načine. Bodite odprti za pomoč, ki je povsod okoli vas. Bodite prijaznejši s svojimi besedami in opazujte, kako to vpliva na druge.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Keresd a szeretetet és a kedvességet - M.N. Hopkins idézete

Keressétek a lényetekben szunnyadó szeretetet és kedvességet. Segítsetek másoknak, hogy megérintsék saját jóságukat, hogy segíthessenek vigasztalóként és gyógyítóként az Emberek bajainak orvoslásában. A segítség ismeretlen és néha szokatlan módon érkezik. Legyetek nyitottak a segítségre, amely körülöttetek van. Legyetek kedvesebbek a szavaitokkal, és lássátok, milyen hatással van ez másokra.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Szukaj miłości i dobroci - Cytat M.N. Hopkinsa

Szukaj miłości i dobroci, które drzemią w twojej istocie. Pomóż innym dotknąć ich własnej dobroci, aby mogli pomóc w byciu pocieszycielami i uzdrowicielami ludzkich chorób. Pomoc przychodzi w nieznany, a czasem niezwykły sposób. Bądź otwarty na pomoc, która jest wszędzie wokół ciebie. Bądź bardziej uprzejmy w swoich słowach i zobacz, jaki wpływ ma to na innych.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Otsi armastust ja headust - M.N. Hopkinsi tsitaat

Otsige armastust ja headust, mis on teie sisemuses uinunud. Aidake teistel puudutada omaenda headust, et nad saaksid aidata olla lohutajateks ja inimeste hädade ravitsejateks. Abi saabub tundmatutel ja mõnikord ebatavalistel viisidel. Olge avatud sellele abile, mis on teie ümber. Olge oma sõnadega sõbralikumad ja vaadake, millist mõju see teistele avaldab.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Meklējiet mīlestību un laipnību - M.N. Hopkinsa citāts

Meklējiet mīlestību un labestību, kas ir apslēpta jūsu būtībā. Palīdziet citiem pieskarties savai labestībai, lai viņi varētu palīdzēt būt mierinātāji un dziedinātāji cilvēka sāpju gadījumos. Palīdzība nāk nezināmos un dažkārt neparastos veidos. Esiet atvērti palīdzībai, kas ir visapkārt jums. Esiet labestīgāki ar saviem vārdiem un redziet, kā tas ietekmē citus.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Siekite meilės ir gerumo - M.N. Hopkinso citata

Ieškokite meilės ir gerumo, kurie glūdi jūsų viduje. Padėkite kitiems prisiliesti prie savo gerumo, kad jie galėtų būti žmogaus ligų guodėjais ir gydytojais. Pagalba ateina nežinomais ir kartais neįprastais būdais. Būkite atviri aplink jus esančiai pagalbai. Būkite geresni savo žodžiais ir stebėkite, kokį poveikį tai daro kitiems.

© M. N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Sök kärlek och vänlighet - Ett citat av M.N. Hopkins


Sök den kärlek och vänlighet som ligger slumrande inom dig. Hjälp andra att komma i kontakt med sin egen godhet så att de kan hjälpa till att trösta och hela människans sjukdomar. Hjälpen kommer på okända och ibland ovanliga sätt. Var öppen för den hjälp som finns runt omkring dig. Var vänligare med dina ord och se vilken effekt det har på andra.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Søg kærlighed og venlighed - Et citat af M.N. Hopkins

Søg den kærlighed og venlighed, der ligger i dvale i dit væsen. Hjælp andre med at finde frem til deres egen godhed, så de kan være med til at trøste og helbrede menneskets lidelser. Hjælpen kommer på ukendte og nogle gange usædvanlige måder. Vær åben for den hjælp, der er overalt omkring dig. Vær venligere med dine ord, og se, hvilken effekt det har på andre.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Etsi rakkautta ja ystävällisyyttä - M.N. Hopkinsin sitaatti

Etsikää rakkautta ja ystävällisyyttä, joka uinuu olemuksessanne. Auttakaa muita koskettamaan omaa hyvyyttään, jotta he voivat auttaa olemaan lohduttajina ja parantajina ihmisten vaivoissa. Apu saapuu tuntemattomilla ja joskus epätavallisilla tavoilla. Olkaa avoimia sille avulle, joka on kaikkialla ympärillänne. Olkaa ystävällisempiä sanoissanne ja nähkää, miten se vaikuttaa muihin.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Søk kjærlighet og vennlighet - Et sitat av M.N. Hopkins

Søk kjærligheten og godheten som ligger slumrende i ditt indre. Hjelp andre til å finne frem til sin egen godhet, slik at de kan bidra til å trøste og helbrede menneskets lidelser. Hjelpen kommer på ukjente og noen ganger uvanlige måter. Vær åpen for den hjelpen som finnes rundt deg. Vær snillere med ordene dine og se hvilken virkning det har på andre.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Procurai o amor e a bondade - Uma citação de M.N. Hopkins

Procurai o amor e a bondade que estão adormecidos no vosso ser. Ajuda os outros a tocarem na sua própria bondade para que possam ajudar a ser consoladores e curadores dos males do Homem. A ajuda chega de formas desconhecidas e por vezes invulgares. Estejam abertos à ajuda que está à vossa volta. Sejam mais gentis com as vossas palavras e vejam o efeito que isso tem nos outros.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Busque o amor e a bondade - Uma citação de M.N. Hopkins

Busque o amor e a bondade que estão adormecidos em seu ser. Ajude os outros a tocar em sua própria bondade para que possam ajudar a confortar e curar os males do homem. A ajuda chega de maneiras desconhecidas e, às vezes, incomuns. Esteja aberto à ajuda que está ao seu redor. Seja mais gentil com suas palavras e veja o efeito que isso tem sobre os outros.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Busca amor y bondad - Una cita textual escrita por M.N. Hopkins

Busca el amor y la bondad que permanece dormida dentro de tu ser. Ayuda a otros a tocar su propia bondad para que también puedan ayudar con los males del Hombre al consolarlos y sanarlos. La ayuda llega de formas inusuales y desconocidas. Mantente abierto a la ayuda que está alrededor tuyo. Sé más amable con tus palabras y mira el efecto que ésto tiene en los demás.

©  M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Αναζητήστε την αγάπη και την καλοσύνη - Ένα απόσπασμα του M.N. Hopkins

Αναζητήστε την αγάπη και την καλοσύνη που κρύβεται μέσα σας. Βοηθήστε τους άλλους να αγγίξουν τη δική τους καλοσύνη, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν να γίνουν παρηγορητές και θεραπευτές των δεινών του ανθρώπου. Η βοήθεια έρχεται με άγνωστους και μερικές φορές ασυνήθιστους τρόπους. Να είστε ανοιχτοί στη βοήθεια που υπάρχει παντού γύρω σας. Γίνετε πιο ευγενικοί με τα λόγια σας και δείτε την επίδραση που αυτό έχει στους άλλους.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Sunday, May 19, 2024

Tražite ljubav i dobrotu - Citat MN Hopkinsa

Tražite ljubav i dobrotu koja spava u vašem biću. Pomozite drugima da dotaknu vlastitu dobrotu kako bi mogli pomoći da budu tješitelji i iscjelitelji ljudskih bolesti. Pomoć stiže na nepoznate i ponekad neobične načine. Budite otvoreni za pomoć koja je svuda oko vas. Budite ljubazniji sa svojim riječima i pogledajte kakav učinak to ima na druge.

© MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Cercare l'amore e la gentilezza - Una citazione di M.N. Hopkins

Cercate l'amore e la gentilezza che giacciono latenti nel vostro essere. Aiutate gli altri a toccare la propria bontà, in modo che possano contribuire a essere consolatori e guaritori dei mali dell'uomo. L'aiuto arriva in modi sconosciuti e talvolta insoliti. Siate aperti all'aiuto che è intorno a voi. Siate più gentili con le vostre parole e vedete l'effetto che questo ha sugli altri.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Rechercher l'amour et la gentillesse - Citation de M.N. Hopkins

Recherchez l'amour et la bonté qui sommeillent en vous. Aidez les autres à toucher leur propre bonté afin qu'ils puissent contribuer à réconforter et à guérir les maux de l'homme. L'aide arrive par des voies inconnues et parfois inhabituelles. Soyez ouvert à l'aide qui vous entoure. Soyez plus aimable avec vos mots et voyez l'effet que cela a sur les autres.

M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Suche Liebe und Freundlichkeit - Ein Zitat von M.N. Hopkins

Sucht die Liebe und Güte, die in eurem Wesen schlummert. Helfen Sie anderen, ihre eigene Güte zu entdecken, damit sie helfen können, die Menschen zu trösten und ihre Krankheiten zu heilen. Die Hilfe kommt auf unbekannte und manchmal ungewöhnliche Weise zu uns. Sei offen für die Hilfe, die dich umgibt. Seien Sie freundlicher mit Ihren Worten und sehen Sie die Wirkung, die dies auf andere hat.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Zoek liefde en vriendelijkheid - Een citaat door M.N. Hopkins


Zoek naar de liefde en vriendelijkheid die in je sluimeren. Help anderen om hun eigen goedheid aan te raken zodat ze kunnen helpen om troosters en genezers te zijn van de kwalen van de mens. Hulp komt op onbekende en soms ongebruikelijke manieren. Sta open voor de hulp die overal om je heen is. Wees vriendelijker met je woorden en zie welk effect dit heeft op anderen.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Empathy Is...A Quotation by John Sarris


John Sarris writes sayings, aphorisms, and hopes you draw inspiration, motivation, and encouragement from them, laugh or smile, even better! 


Source:

Saturday, May 18, 2024

Seek Love And Kindness - A Quotation by M.N. Hopkins


Seek the love and kindness that lies dormant within your being. Help others to touch upon their own goodness so that they can aid in being comforters and healers of Man's ills. Help arrives in unknown and sometimes unusual ways. Be open to the help that is all around you. Be kinder with your words and see the effect this has upon others.

© M.N. Hopkins

To read more of my poems & quotations, please click on the link below:

Friday, May 17, 2024

They Have Not The Tools - A Poem by M.N. Hopkins

World domination

A pipe dream of the insane

They have not the tools

© 2024  M.N. Hopkins

Note:  I wrote this poem in the haiku style of poetry a few days ago and published it for the first time today, the 17th of May, 2024.  There is so much fear porn out there projection the imagines of doom and gloom and that we are powerless when in reality those who seek world control will and can never succeed.  It has never been done in the history of civilization  and never will.

To read more of my poems & quotations, please click on the link below:

Wednesday, May 15, 2024

Wees 'n lig vir diegene van duisternis - 'n aanhaling deur MN Hopkins

Laat dié van duisternis nie sy leuens aan jou voorskryf nie en laat nie dié van kinderagtige belang jou alledaagse lewe regeer nie, maar wees 'n leier en lei die weg na 'n beter weg vir almal. Wees 'n Lig vir dié van duisternis en laat niemand jou van jou regmatige plek op die troon weerhou wie se heilige kamer in jou hart is nie.

© MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Karanlıkta Olanlara Işık Olun - M.N. Hopkins'ten Bir Alıntı

Karanlığın size yalanlarını dikte etmesine ve çocukça önem taşıyanların günlük yaşamınızı yönetmesine izin vermeyin; bir lider olun ve herkes için daha iyi bir yola öncülük edin. Karanlıktakilere Işık olun ve hiç kimsenin sizi kutsal odası kalbinizin içinde olan tahttaki haklı yerinizden alıkoymasına izin vermeyin.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

अन्धकारका लागि उज्यालो हुनुहोस् - MN Hopkins द्वारा उद्धरण

अन्धकारले तपाईलाई यसको झूट बोल्न नदिनुहोस् र बाल्यमान महत्वका व्यक्तिहरूले तपाईको दैनिक जीवनमा शासन गर्न नदिनुहोस्, तर एक नेता बन्नुहोस् र सबैको लागि राम्रो मार्गको लागि नेतृत्व गर्नुहोस्। अन्धकारका लागि ज्योति बन्नुहोस् र कसैले तपाईंलाई सिंहासनमा तपाईंको सही स्थानबाट जोगाउन नपाओस् जसको पवित्र कोठा तपाईंको हृदयमा छ।

© MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

অন্ধকারের জন্য আলো হয়ে উঠুন - এমএন হপকিন্সের একটি উদ্ধৃতি

অন্ধকার যেন আপনাকে তার মিথ্যার নির্দেশ না দেয় এবং শিশুসুলভ গুরুত্বের ব্যক্তিদের আপনার দৈনন্দিন জীবনযাপনকে শাসন না করে, তবে একজন নেতা হন এবং সবার জন্য একটি ভাল পথের দিকে নিয়ে যান। অন্ধকারের লোকদের জন্য একটি আলো হও এবং সিংহাসনে যার পবিত্র কক্ষটি আপনার হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে তার সঠিক স্থান থেকে কেউ আপনাকে দূরে রাখবে না।

© এমএন হপকিন্স

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

இருளில் இருப்பவர்களுக்கு வெளிச்சமாக இருங்கள் - எம்என் ஹாப்கின்ஸ் எழுதிய மேற்கோள்

இருள் அதன் பொய்களை உங்களுக்கு ஆணையிட வேண்டாம், குழந்தைத்தனமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையை ஆள வேண்டாம், ஆனால் ஒரு தலைவராக இருங்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் சிறந்த வழிக்கு வழிவகுக்கட்டும். இருளில் இருப்பவர்களுக்கு வெளிச்சமாக இருங்கள், உங்கள் இதயத்தில் புனித அறை இருக்கும் சிம்மாசனத்தில் உங்கள் சரியான இடத்திலிருந்து யாரும் உங்களைத் தடுக்க வேண்டாம்.

© எம்என் ஹாப்கின்ஸ்

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

להיות אור לאלה של החושך - ציטוט מאת M.N. הופקינס

אל תן לזה של החושך להכתיב לך את השקרים שלו ואל תן לבעלי חשיבות ילדותית לשלוט בחיי היומיום שלך, אלא להיות מנהיג ולהוביל את הדרך לדרך טובה יותר לכולם. היה אור לאלה של החושך ואל תן אדם לשמור אותך ממקומך הראוי על כס המלכות שהחדר הקדוש שלו נמצא בתוך ליבך.

© MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

نوری برای کسانی که از تاریکی هستند - نقل قول از MN Hopkins

اجازه ندهید تاریکی دروغ هایش را به شما دیکته کند و اجازه ندهید کسانی که اهمیت کودکانه دارند بر زندگی روزمره شما حکومت کنند، بلکه رهبر باشید و راه را به سوی راهی بهتر برای همه هدایت کنید. نوری باش برای اهل تاریکی و اجازه نده کسی تو را از جایگاه شایسته خود بر تختی که اتاق مقدس آن در قلب توست باز دارد.

© MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

كن نوراً لمن هم في الظلام - اقتباس من م. ن. هوبكنز

لا تدع تلك الظلمة تملي عليك أكاذيبها ولا تدع تلك الصبيانية تحكم حياتك اليومية، بل كن قائداً وقُد الطريق إلى طريق أفضل للجميع. كن نوراً للذين في الظلمة ولا تدع أحداً يمنعك من مكانك الصحيح على العرش الذي في قلبك في حجرتك المقدسة.

© م. ن. هوبكنز

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

अँधेरे में रहने वालों के लिए रोशनी बनें - एमएन हॉपकिंस का एक उद्धरण

अंधेरे को अपने झूठ से निर्देशित न करने दें और बचकानी अहमियत वाले लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन पर हावी न होने दें, बल्कि एक नेता बनें और सभी को बेहतर रास्ते की ओर ले जाएं। अँधेरे के लोगों के लिए प्रकाश बनो और कोई भी तुम्हें उस सिंहासन पर तुम्हारे उचित स्थान से वंचित न करे जिसका पवित्र कक्ष तुम्हारे हृदय के भीतर है।

© एमएन हॉपकिंस

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

闇を照らす光となれ - M.N.ホプキンスの言葉

暗闇のものに嘘を指図されることなく、子供じみた重要なものに日常生活を支配されることなく、リーダーとなって、すべての人にとってより良い道へと導くのだ。暗闇の者たちの光となり、あなたの心の中にある聖なる玉座の正当な座から、誰にもあなたを遠ざけてはならない。

© M.N. ホプキンス

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

做黑暗中的一盏明灯--M.N. 霍普金斯语录

不要让黑暗对你的谎言指手画脚,也不要让那些幼稚的重要事情主宰你的日常生活,而要成为领导者,带领大家走向更好的道路。成为黑暗中的一道光,不要让任何人阻挡你在宝座上的合法地位,宝座的圣殿就在你的心中。

© M.N. 霍普金斯

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

어둠의 자들에게 빛이 되라 - M.N. 홉킨스의 명언

어둠의 거짓에 휘둘리지 말고, 유치한 것들이 당신의 일상 생활을 지배하지 말고, 리더가 되어 모두를 위한 더 나은 길로 나아가세요. 어둠의 사람들에게 빛이 되고, 그 누구도 당신의 마음속에 있는 거룩한 보좌의 정당한 자리에서 당신을 가로막지 못하게 하십시오.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Hãy là ánh sáng cho những người trong bóng tối - Trích dẫn của MN Hopkins

Đừng để bóng tối ra lệnh cho bạn những lời dối trá của nó và đừng để những điều có tầm quan trọng trẻ con chi phối cuộc sống hàng ngày của bạn, mà hãy là người lãnh đạo và dẫn đường đến một con đường tốt hơn cho tất cả mọi người. Hãy là Ánh sáng cho những kẻ trong bóng tối và đừng để ai ngăn cản bạn khỏi vị trí xứng đáng của bạn trên ngai vàng có căn phòng thánh ở trong trái tim bạn.

© MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

จงเป็นแสงสว่างแก่บรรดาความมืด - ใบเสนอราคาโดย MN Hopkins

อย่าให้ความมืดมาบงการคำโกหกของมัน และอย่าให้สิ่งที่มีความสำคัญแบบเด็กๆ มาครอบงำชีวิตประจำวันของคุณ แต่จงเป็นผู้นำและนำทางไปสู่หนทางที่ดีกว่าสำหรับทุกคน เป็นแสงสว่างให้กับเหล่าความมืด และอย่าให้ใครมาขัดขวางคุณจากตำแหน่งที่ถูกต้องบนบัลลังก์ซึ่งมีห้องศักดิ์สิทธิ์อยู่ในหัวใจของคุณ

© มินนิโซตา ฮอปกินส์

To read the original quotation in English, please click on the link provided below: