Thursday, June 17, 2021

Metsa puud rõõmustavad rõõmu - M.N. Hopkinsi diskursus


Saage aru, et kogu elu selles maailmas põhineb illusioonil, et armastus võidab kõik. Armastus ei võida ega alistu. Armastus on emotsioon, mis ühendab end universumi jõududega, et tuua korda ja elamise põhjust. Sest ilma armastuseta oleks elu teie maailmas tõepoolest elav põrgu. Liiga paljud on ajendatud hirmust ja ärevatest emotsioonidest ning vähesed suudavad näha rõõmu, mis peitub kõigis asjades. Rõõm on nii vihmapiiskas kui ka rõõm päikesekiirtes. Metsapuud naudivad rõõmu, mis neile edastatakse kõigi nende vallas elavate suurte ja väikeste asjade helide kaudu. Sest puud mõistavad, et kõik on osa Jumala loomingust ja kõik on iseenesest pühad.

© M.N. Hopkins

To read the original discourse in English, please click on the link below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2012/08/the-trees-of-forest-delight-in-joy-by.html

Meža koki priecājas par prieku - M.N. Hopkinsa uzruna


Apzinieties, ka visa dzīve šajā pasaulē balstās uz ilūziju, ka mīlestība uzvar visu. Mīlestība ne uzvar, ne uzvar. Mīlestība ir emocija, kas apvienojas ar Visuma spēkiem, lai ieviestu kārtību un dzīves jēgu. Jo bez mīlestības dzīve jūsu valstībā patiešām būtu elle. Pārāk daudzus vada bailes un trauksmainas emocijas, un tikai retais spēj saskatīt prieku, kas slēpjas visās lietās. Ir prieks lietus lāsē, tāpat kā prieks saules staros. Meža koki priecājas par prieku, ko tiem sniedz skaņas, kuras dzirdamas no visām lielām un mazām lietām, kas dzīvo viņu valstībā. Jo koki saprot, ka visi ir daļa no Dieva radības un visi ir svēti paši sevī.

© M.N. Hopkins

To read the original discourse in English, please click on the link below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2012/08/the-trees-of-forest-delight-in-joy-by.html

M.N. Hopkinso paskaita "Miško medžiai džiaugiasi džiaugsmu


Supraskite, kad visas gyvenimas šioje karalystėje pagrįstas iliuzija, jog meilė nugali viską. Meilė nei nugali, nei nugali. Meilė yra emocija, kuri susijungia su visatos jėgomis, kad įvestų tvarką ir gyvenimo priežastį. Nes be meilės gyvenimas jūsų karalystėje iš tiesų būtų tikras pragaras. Pernelyg daug žmonių valdo baimė ir nerimastingos emocijos, ir tik nedaugelis gali įžvelgti visuose dalykuose slypintį džiaugsmą. Džiaugsmo yra ir lietaus laše, ir saulės spinduliuose. Miško medžiai džiaugiasi džiaugsmu, kurį jiems perduoda garsai, sklindantys iš visų jų karalystėje gyvenančių didelių ir mažų daiktų. Medžiai supranta, kad visi yra Dievo kūrinijos dalis ir visi yra šventi patys savaime.

© M.N. Hopkins

To read the original discourse in English, please click on the link below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2012/08/the-trees-of-forest-delight-in-joy-by.html

Skovens træer fryder sig over glæden - En tale af M.N. Hopkins


Kom til den erkendelse, at alt liv i dette rige er baseret på illusionen om, at kærlighed overvinder alt. Kærlighed hverken overvinder eller besejrer. Kærlighed er en følelse, der går sammen med universets kræfter for at skabe orden og en grund til at leve. For uden kærlighed ville livet i sandhed være et levende helvede i jeres rige. Alt for mange er drevet af frygt og bekymrede følelser, og kun få kan se den glæde, der ligger i alle ting. Der er glæde i regndråben såvel som glæde i solens stråler. Skovens træer glæder sig over den glæde, der overføres til dem gennem lydene fra alle store og små ting, der lever i deres rige. Træerne forstår nemlig, at alle er en del af Guds skabelse, og at alle er hellige i sig selv.

© M.N. Hopkins

To read the original discourse in English, please click on the link below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2012/08/the-trees-of-forest-delight-in-joy-by.html

Skogens träd gläder sig åt glädje - Ett föredrag av M.N. Hopkins


Kom till insikt om att allt liv i den här världen är baserat på illusionen att kärleken besegrar allt. Kärleken varken besegrar eller besegrar. Kärlek är en känsla som förenar sig med universums krafter för att skapa ordning och en anledning att leva. För utan kärlek skulle livet verkligen vara ett levande helvete i er värld. Alltför många drivs av rädsla och oroliga känslor och få kan se den glädje som finns i allting. Det finns glädje i en regndroppe likaväl som det finns glädje i solens strålar. Skogens träd gläder sig åt den glädje som överförs till dem genom ljudet från alla stora och små ting som lever i deras rike. Träden förstår nämligen att alla är en del av Guds skapelse och att alla är heliga inom sig själva.

© M.N. Hopkins

To read the original discourse in English, please click on the link below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2012/08/the-trees-of-forest-delight-in-joy-by.html

Metsän puut iloitsevat ilosta - M.N. Hopkinsin puheenvuoro


Tulkaa oivaltamaan, että kaikki elämä tässä maailmassa perustuu illuusioon, jonka mukaan rakkaus voittaa kaiken. Rakkaus ei voita eikä kukista. Rakkaus on tunne, joka yhdistyy maailmankaikkeuden voimien kanssa tuodakseen järjestyksen ja syyn elää. Sillä ilman rakkautta elämä olisi todellakin helvettiä valtakuntanne sisällä. Aivan liian monet ovat pelon ja kiukkuisten tunteiden ohjaamia, ja harvat pystyvät näkemään ilon, joka piilee kaikissa asioissa. Sadepisarassa on iloa ja auringon säteissä on iloa. Metsän puut iloitsevat ilosta, joka välittyy heille kaikkien niiden valtakunnassa elävien suurten ja pienten olentojen äänistä. Sillä puut ymmärtävät, että kaikki ovat osa Jumalan luomistyötä ja että kaikki ovat itsessään pyhiä.

© M.N. Hopkins

To read the original discourse in English, please click on the link below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2012/08/the-trees-of-forest-delight-in-joy-by.html

Wednesday, June 16, 2021

As Árvores do Encanto da Floresta na Alegria - Um Discurso de M.N. Hopkins


Chegar à conclusão de que toda a vida neste reino se baseia na ilusão de que o amor conquista tudo. O amor não conquista nem derrota. O amor é uma emoção que se une às forças do universo para trazer ordem e uma razão para viver. Pois sem amor a vida seria de facto um inferno vivo dentro do seu reino. Demasiadas pessoas são movidas pelo medo e pelas emoções desgostosas e poucos conseguem ver a alegria que está dentro de todas as coisas. Há alegria dentro da gota de chuva, bem como alegria dentro dos raios do sol. As árvores da floresta deleitam-se com a alegria que lhes é transmitida através dos sons de todas as coisas grandes e pequenas que vivem dentro do seu reino. Pois as árvores compreendem que todas fazem parte da criação de Deus e todas são sagradas dentro de si mesmas.

© M.N. Hopkins

To read the original discourse in English, please click on the link below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2012/08/the-trees-of-forest-delight-in-joy-by.html