Music by The Refusers

Friday, June 14, 2024

Nu fiți ca cei care....Um Citat de M.N. Hopkins

Nu fiți ca aceia care vorbesc despre iubire și libertate și încurajează ceea ce este mai slab în ceilalți doar pentru a-i manipula în scopuri proprii.  Nu acceptați cuvintele celor care vorbesc despre pace și libertate și propagă moartea și distrugerea în lumea noastră. Așa cum a spus odată Hristos: „Îi veți cunoaște după roadele lor”.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in  English, please click on the link below:

Не будьте как те, кто....Цитата М.Н. Хопкинса

Не уподобляйтесь тем, кто говорит о любви и свободе и поощряет слабое в других, чтобы манипулировать ими в своих целях.  Не принимайте слов тех, кто говорит о мире и свободе, а сам распространяет смерть и разрушение в нашем мире. Как сказал Христос: «По плодам их узнаете их».

© М.Н. Хопкинс

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Не бъдете като тези, коитоһттр...Цитат от М.Н. Хопкинс

Не бъдете като онези, които говорят за любов и свобода и насърчават най-слабото в другите, само за да ги манипулират за собствените си цели.  Не приемайте думите на онези, които говорят за мир и свобода, а разпространяват смърт и разрушение в нашия свят. Както е казал Христос: „По плодовете им ще ги познаете.“

© М.Н. Хопкинс

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Не будьте як ті, хто....Цитата М.Н. Гопкінса

Не будьте такими, як ті, що говорять про любов і свободу, але заохочують найслабше в інших, щоб маніпулювати ними у власних цілях.  Не приймайте слів тих, хто говорить про мир і свободу, а сам несе смерть і руйнування в нашому світі. Як колись сказав Христос: «Ви пізнаєте їх по їхніх плодах».

© М.Н. Гопкінс

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Не будите као они који....Цитат МН Хопкинса

Не будите као они који говоре о љубави и слободи и подстичу оно што је најслабије у другима само да би њима манипулисали за своје циљеве. Не прихватајте речи оних који говоре о миру и слободи и пропагирају смрт и уништење у нашем свету. Као што је Христос једном рекао:  „По плодовима ћете их познати“.

© МН Хопкинс

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Եղեք որպես նրանք, ովքեր…Մեջբերում MN Hopkins-ի կողմից

Մի՛ եղեք նրանց պես, ովքեր խոսում են սիրո և ազատության մասին և խրախուսում են այն, ինչը ամենաթույլն է ուրիշների ներսում, միայն թե շահարկեք նրանց սեփական նպատակների համար: Մի ընդունեք նրանց խոսքերը, ովքեր խոսում են խաղաղության և ազատության մասին և քարոզում են մահ ու կործանում մեր աշխարհում: Ինչպես Քրիստոսը մի անգամ ասաց,  «Դուք նրանց կճանաչեք իրենց պտուղներից»:

© MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Mos jini si ata që....Një citim nga MN Hopkins

Mos jini si ata që flasin për dashurinë dhe lirinë dhe inkurajojnë atë që është më e dobët brenda të tjerëve vetëm për t'i manipuluar ata për qëllimet e tyre. Mos i pranoni fjalët e atyre që flasin për paqen dhe lirinë dhe përhapin vdekjen dhe shkatërrimin në botën tonë. Siç tha dikur Krishti:  "Do t'i njihni ata nga frytet e tyre".

© MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Nebuďte jako ti, kteří....Citát M.N. Hopkinse

Nebuďte jako ti, kdo mluví o lásce a svobodě a podporují v druhých to nejslabší jen proto, aby je zmanipulovali pro své vlastní cíle.  Nepřijímejte slova těch, kteří mluví o míru a svobodě a šíří v našem světě smrt a zkázu. Jak kdysi řekl Kristus: „Poznáte je po jejich ovoci.“

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Nebuďte ako tí, ktorí....Citát M.N. Hopkinsa

Nebuďte ako tí, ktorí hovoria o láske a slobode a podporujú to najslabšie v druhých len preto, aby ich zmanipulovali pre svoje vlastné ciele.  Neprijímajte slová tých, ktorí hovoria o mieri a slobode a šíria v našom svete smrť a ničenie. Ako raz povedal Kristus: „Po ovocí ich spoznáte.“

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Ne bodite kot tisti, ki...Citat M.N. Hopkinsa

Ne bodite kot tisti, ki govorijo o ljubezni in svobodi ter spodbujajo najšibkejše v drugih le zato, da bi jih manipulirali za svoje namene.  Ne sprejemajte besed tistih, ki govorijo o miru in svobodi ter širijo smrt in uničenje v našem svetu. Kot je rekel Kristus: „Po sadovih jih boste spoznali.“

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Ne legyetek olyanok, mint azok, akik....M.N. Hopkins idézi.

Ne legyetek olyanok, mint azok, akik szeretetről és szabadságról beszélnek, és csak azért bátorítják másokban a leggyengébbet, hogy saját céljaik érdekében manipulálják őket.  Ne fogadjátok el azoknak a szavait, akik békéről és szabadságról beszélnek, de a halált és a pusztulást terjesztik világunkban. Ahogy Krisztus mondta egyszer: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket”.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Nie bądź jak ci, którzy....Cytat M.N. Hopkinsa

Nie bądźcie jak ci, którzy mówią o miłości i wolności i zachęcają do tego, co najsłabsze w innych tylko po to, by manipulować nimi dla własnych celów.  Nie przyjmuj słów tych, którzy mówią o pokoju i wolności, a szerzą śmierć i zniszczenie w naszym świecie. Jak powiedział kiedyś Chrystus: „Poznacie ich po ich owocach”.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Ärge olge nagu need, kes....M.N. Hopkinsi tsitaat

Ärge olge nagu need, kes räägivad armastusest ja vabadusest ning julgustavad seda, mis on teistes kõige nõrgem, ainult selleks, et neid oma eesmärkide saavutamiseks manipuleerida.  Ärge võtke vastu nende sõnu, kes räägivad rahust ja vabadusest ja propageerivad surma ja hävingut meie maailmas. Nagu Kristus kord ütles: „Te tunnete neid ära nende viljade järgi“.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Neesiet kā tie, kas....M.N. Hopkinsa citāts

Neesiet kā tie, kas runā par mīlestību un brīvību un veicina to, kas citos ir vājākais, tikai tādēļ, lai manipulētu ar tiem savās interesēs.  Nepieņemiet to, kas runā par mieru un brīvību, bet propagandē nāvi un iznīcību mūsu pasaulē. Kā Kristus reiz teica: “Jūs tos pazīsit pēc viņu augļiem.”

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Nebūkite kaip tie, kurie....M.N. Hopkinso citata

Nebūkite kaip tie, kurie kalba apie meilę ir laisvę, bet skatina tai, kas kituose silpniausia, tik tam, kad galėtų jais manipuliuoti savo tikslams.  Nepriimkite žodžių tų, kurie kalba apie taiką ir laisvę, o mūsų pasaulyje skleidžia mirtį ir destrukciją. Kaip kadaise sakė Kristus: „Jūs pažinsite juos iš jų vaisių“.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Var inte som de som....Ett Citat av M.N. Hopkins

Var inte som de som talar om kärlek och frihet och uppmuntrar det som är svagast inom andra bara för att manipulera dem för sina egna syften.  Acceptera inte orden från dem som talar om fred och frihet och sprider död och förstörelse i vår värld. Som Kristus en gång sade: ”Ni skall känna igen dem på deras frukter.”

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Vær ikke som dem, der....En Citat af M.N. Hopkins

Vær ikke som dem, der taler om kærlighed og frihed og kun opmuntrer det svageste i andre for at manipulere dem til deres egne formål.  Accepter ikke ordene fra dem, der taler om fred og frihed og spreder død og ødelæggelse i vores verden. Som Kristus engang sagde: »I skal kende dem på deres frugter.«

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Älä ole kuin ne, jotka....M.N. Hopkinsin lainaus

Älkää olko niin kuin ne, jotka puhuvat rakkaudesta ja vapaudesta ja rohkaisevat heikointa toisissa vain manipuloidakseen heitä omiin tarkoituksiinsa.  Älkää hyväksykö niiden sanoja, jotka puhuvat rauhasta ja vapaudesta ja levittävät kuolemaa ja tuhoa maailmassamme. Kuten Kristus kerran sanoi: ”Hedelmistä te tunnette heidät”.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Ikke vær som de som....En Sitat av M.N. Hopkins

Vær ikke som de som taler om kjærlighet og frihet og oppmuntrer det svakeste i andre bare for å manipulere dem til sine egne formål.  Aksepter ikke ordene til dem som taler om fred og frihet, men som sprer død og ødeleggelse i vår verden. Som Kristus en gang sa: «Dere skal kjenne dem på deres frukter.»

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Thursday, June 13, 2024

Ne budite kao oni koji...Citat MN Hopkinsa

Ne budite kao oni koji govore o ljubavi i slobodi i potiču ono najslabije u drugima samo da bi njima manipulirali za svoje ciljeve. Ne prihvaćajte riječi onih koji govore o miru i slobodi i propagiraju smrt i uništenje u našem svijetu. Kao što je Krist jednom rekao:  „Po plodovima ćete ih prepoznati“.

©  MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

Não sejais como aqueles que....Uma Citação de M.N. Hopkins

Não sejais como aqueles que falam de amor e liberdade e encorajam o que há de mais fraco nos outros apenas para os manipularem para os seus próprios fins.  Não aceiteis as palavras daqueles que falam de paz e liberdade e propagam a morte e a destruição no nosso mundo. Como Cristo disse uma vez, “Conhecê-los-eis pelos seus frutos”.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Não seja como aqueles que....Uma Citação de M.N. Hopkins

Não sejam como aqueles que falam de amor e liberdade e incentivam o que há de mais fraco nos outros apenas para manipulá-los para seus próprios fins.  Não aceitem as palavras daqueles que falam de paz e liberdade e propagam a morte e a destruição em nosso mundo. Como Cristo disse certa vez: “Vocês os conhecerão por seus frutos”.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Μην είστε σαν εκείνους που....Απόσπασμα του M.N. Hopkins

Μην είστε σαν εκείνους που μιλούν για αγάπη και ελευθερία και ενθαρρύνουν το πιο αδύναμο μέσα στους άλλους μόνο και μόνο για να τους χειραγωγήσουν για τους δικούς τους σκοπούς.  Μην αποδέχεστε τα λόγια εκείνων που μιλούν για ειρήνη και ελευθερία και διαδίδουν τον θάνατο και την καταστροφή στον κόσμο μας. Όπως είπε κάποτε ο Χριστός: «Θα τους γνωρίσετε από τους καρπούς τους».

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Non essere come quelli che....Citazione di M.N. Hopkins

Non siate come coloro che parlano di amore e libertà e incoraggiano ciò che è più debole negli altri solo per manipolarli per i loro scopi.  Non accettate le parole di coloro che parlano di pace e libertà e propagano morte e distruzione nel nostro mondo. Come disse Cristo: “Li riconoscerete dai loro frutti”.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Ne soyez pas comme ceux qui....Citation de M.N. Hopkins

Ne soyez pas comme ceux qui parlent d'amour et de liberté et qui encouragent ce qu'il y a de plus faible chez les autres uniquement pour les manipuler à leurs propres fins.  N'acceptez pas les paroles de ceux qui parlent de paix et de liberté et qui propagent la mort et la destruction dans notre monde. Comme l'a dit le Christ, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ».

M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Seid nicht wie jene, die....Ein Zitat von M.N. Hopkins

Seid nicht wie jene, die von Liebe und Freiheit sprechen und das Schwächste in den anderen nur deshalb fördern, um sie für ihre eigenen Zwecke zu manipulieren.  Nehmt nicht die Worte derer an, die von Frieden und Freiheit sprechen und Tod und Zerstörung in unserer Welt verbreiten. Wie Christus einst sagte: "An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Wees niet als degenen die....Een Citaat door M.N. Hopkins

Wees niet als zij die spreken over liefde en vrijheid en die het zwakste in anderen aanmoedigen om hen voor hun eigen doeleinden te manipuleren.  Aanvaard niet de woorden van hen die spreken van vrede en vrijheid en dood en verderf zaaien in onze wereld. Zoals Christus ooit zei: “Aan hun vruchten zul je hen herkennen.”

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

Wednesday, June 12, 2024

Be Not As Those Who....A Quotation by M.N. Hopkins


Be not as those who speak of love and freedom and encourage that which is weakest within others only so as to manipulate them for their own purposes.  Accept not the words of those who speak of peace and freedom and propagate death and destruction within our world. As Christ once said,  "You will know them by their fruits."

© M.N. Hopkins

To read more of my poems & quotations, please click on the link below:

Tuesday, June 11, 2024

Unity - A Quotation by Omraam Mikhael Aivanhov

Unity - the condition for happiness, success and health

Do not allow division within yourself by entertaining several different thoughts or contradictory desires at the same time but rather work to create unity by trusting in the Lord. Unity means that all the parts at the periphery converge towards the center.  Only then is it possible to act effectively.

No living creature – whether a single atom or a human being – can subsist unless all its elements, even those on the farthest fringe, are organized round a single center.  Observe what goes on in life, and you will see that division, dichotomy, leads to much suffering and failure, whereas unity leads to success. Your happiness and success, even your health, will always depend on your efforts to attain unity.

Omraam Mikhael Aivanhov

Omraam Mikhaël Aïvanhov was a Bulgarian philosopher, pedagogue, mystic, and esotericist. A leading 20th-century teacher of Western Esotericism in Europe, he was a disciple of Peter Deunov, the founder of the Universal White Brotherhood.

 

Monday, June 10, 2024

A Model For All Mankind - A Poem by M.N. Hopkins Образец для всего человечества - Стихотворение М.Н. Хопкинса

Russian repentance

A model for all Mankind

Saint John Chrysostom 

© 2024  M.N. Hopkins


Русское покаяние

Образец для всего человечества

Святитель Иоанн Златоуст 

© 2024 М.Н. Хопкинс

Note:  I wrote this poem last week and published it for the first time today, the 10th of June, 2024. It was inspired after listening to a video about St John Chrysostom and reading an article about his five paths of repentance. I also translated it into the Russian language.

Примечание: Я написал это стихотворение на прошлой неделе и впервые опубликовал его сегодня, 10 июня 2024 года. Оно было вдохновлено после прослушивания видео о святителе Иоанне Златоусте и прочтения статьи о его пяти путях покаяния. Я также перевел его на русский язык.  

To read more of my poems & quotations, please click on the link below:

Poems & Quotations by M.N. Hopkins

or visit:

Pinterest

Giving To Receive - A Quotation from Omraam Mikhael Aivanhov


Reciprocity - giving in order to receive

If you are willing to help others and put up with the difficulties this involves, other beings of a higher order will decide to help and support you. As long as you refuse to have anything to do with those who are in an inferior position, you will be depriving yourself of certain exchanges with them, and the invisible world, in turn, will refuse to exchange with you.

It is important for human beings to learn to have genuinely reciprocal relationships. The wise and learned must pass on their light, and the ignorant must receive it and rejoice in it. The rich must visit the poor and be happy that they are able to do some good; the poor should feel helped and encouraged. Such sincere, brotherly reciprocity is a source of great happiness. But those whose granaries and coffers are full and who refuse to put their wealth into circulation become like swamps: they maintain a state of inner stagnation. They will never discover the meaning of life for they fail to recognize the powerful law of reciprocity.

Omraam Mikhael Aivanhov

 

Sunday, June 9, 2024

Change Your Inner View - A Poem by M.N. Hopkins

We view enemies

All are lost brothers, sisters

Change your inner view

© 2024  M.N. Hopkins

Note:  I wrote this poem a few days ago in the haiku style of poetry and published it for the first time on the 9th of June, 2024.  Divisions are not natural to our being and have been imposed from outside us by forces that feed off of tragedy. This leads to disputes, wars, theft, violence of all sorts and a destruction of community as well as all that is good within us.  In my view a more balanced inner life would lead to a more balance outer life.  Something to ponder and expand upon.

To read more of my poems & quotations, please click on the link below:

Poems & Quotations by M.N. Hopkins

or visit:

Pinterest

Saturday, June 8, 2024

As jy net sou wou - 'n kwotasie deur MN Hopkins


Die slawe van die stelsel finansier hul eie verslawing. Dit is inderdaad waansin en onnodig as mense net duidelik kon sien en vasberade saam kan staan ​​en nie meer die dier hul lewensbloed en lewensenergie voed nie. Kom terug na jou goeie sintuie en sien duidelik wat jy geword het en wat jy kan wees as jy net wil.

©
MN Hopkins

To read the original quotation in  English, please click on the link below:

Keşke Yapabilseydin - M.N. Hopkins'ten alıntı

Sistemin köleleri kendi köleliklerini finanse ediyor. Bu gerçekten de çılgınlık ve keşke insanlar net bir şekilde görebilseler ve birlikte kararlı bir şekilde durabilseler ve canavarı artık yaşam kanları ve yaşam enerjileriyle beslemeseler. Aklınızı başınıza toplayın ve ne hale geldiğinizi ve eğer isterseniz ne olabileceğinizi açıkça görün.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in  English, please click on the link below:

इफ़ ओनली यू विल - एमएन हॉपकिंस द्वारा एक उद्धरण

व्यवस्था के गुलाम अपनी गुलामी का वित्तपोषण स्वयं करते हैं। यह वास्तव में पागलपन है और अनावश्यक है यदि लोग स्पष्ट रूप से देख सकें और एक साथ दृढ़ रहें और अब जानवर को अपना जीवन रक्त और जीवन ऊर्जा न खिलाएं।  अपनी अच्छी चेतना में वापस आएँ और स्पष्ट रूप से देखें कि आप क्या बन गए हैं और यदि आप ऐसा करते तो आप क्या हो सकते थे।

© एमएन हॉपकिंस

To read the original quotation in  English, please click on the link below: