Music by The Refusers

Saturday, June 8, 2024

اگر فقط شما - نقل قول از MN Hopkins

بردگان نظام بردگی خود را تأمین مالی می کنند. این واقعاً دیوانگی و غیرضروری است اگر فقط مردم بتوانند به وضوح ببینند و مصمم بایستند و دیگر به خون جان و انرژی زندگی خود غذا ندهند.  به هوش خود بازگرد و به وضوح ببین که چه شدی و چه می توانستی باشی.

© MN Hopkins

To read the original quotation in  English, please click on the link below:

No comments: