Music by The Refusers

Saturday, May 4, 2024

Linh hồn được kết nối với Chúa - Câu trích dẫn của MN Hopkins

Linh hồn được kết nối với Chúa, vì vậy nó có khả năng tiếp cận với vẻ đẹp và sự cân bằng cũng như Điều mang lại Tình yêu, Hòa bình và Niềm vui trong thực tế vật chất.

© MN Hopkins 

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: