Music by The Refusers

Tuesday, May 14, 2024

Եղիր լույս խավարի համար - մեջբերում MN Hopkins-ի կողմից

Թող խավարը չթելադրի ձեզ իր սուտը, և թող մանկական կարևորություն ունեցողները չտիրապետեն ձեր առօրյա կյանքին, այլ եղեք առաջնորդ և առաջնորդեք ճանապարհը դեպի ավելի լավ ճանապարհ բոլորի համար: Լույս եղիր խավարի մարդկանց համար, և թող ոչ ոք քեզ չպահի գահի վրա, որի սուրբ սենյակը քո սրտում է:

© MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: