Music by The Refusers

Tuesday, May 14, 2024

Bëhu një dritë për ata të errësirës - Një citim nga MN Hopkins

Mos lejoni që ajo e errësirës t'ju diktojë gënjeshtrat e saj dhe mos lejoni që ato me rëndësi fëmijërore të sundojnë jetën tuaj të përditshme, por jini udhëheqës dhe drejtoni rrugën drejt një rruge më të mirë për të gjithë. Bëhuni një dritë për ata të errësirës dhe askush të mos ju mbajë nga vendi juaj i duhur në fron, dhoma e shenjtë e të cilit është në zemrën tuaj.

© MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: