Wednesday, May 11, 2011

FJÄRDE BUDSKAPET

The Zoji La by Lovell D'souza
http://www.flickr.com/photos/lovelldies/3930775148/in/set-72157622473829925/

Here is the 4th Release from my faith-restored.com website that was translated into the Swedish language from the orginal text in English by Ulf Brånell for all Swedish speakers who visit my blog.  If you are a native English speaker or have English as your second language, please click on the link provided below to read the original text in English:

http://www.faith-restored.com/billing4.htm


FJÄRDE BUDSKAPET


Välj en väg. Ett nytt sätt att leva. Rikta dina tankar och handlingar mot framsteg i andliga frågor. Sök fler ljusa och lättsamma personer som ansluter sig i att skapa en bättre morgondag. En där den enskilde kan använda sina gudagivna talanger eller gåvor för att hjälpa mänskligheten in i nya världar. Vi hjälper alla i deras uppriktiga ansträngningar och försäkrar dem om gynnsamma resultat av deras arbete i en värld av Anden. Den viktigaste förutsättningen är att återigen ansluta till sin själ och en gång ansluten kommer en anslutning upprättas till det gudomliga, från vilken alla välsignelser flöde. Sök först själv ditt Jag, försök sedan att tillsammans med det överbrygga klyftan mellan himmel och jord.


Bli inte distraherad av dem med avtrubbad eller sjuk uppfattningsförmåga. Glöm aldrig målet, som är förbindelse med sin egen gudomlighet. När återförening väl uppstår, då man har tillgång till den visdom och kunskap som var okänd förut. Sök denna union genom bön och meditation, då kommer händelser att utspelas som kommer att leda en till aktiviteter som kommer att öka ens förmåga att vara i Anden, men på samma gång vara fast förankrad i människokroppen.

Ha tålamod och lita till Guds nåd och gåvor av återupplivad tro och kärlek och var glad att du kan stå till tjänst för andra. För med dessa gåvor kommer också vetskapen om att dessa gåvor är att delas till gagn för hela mänskligheten. En enkel sanning är denna: Vi alla är förenade, icke åtskilda. Åtskillnad från varandra är en illusion i det mänskliga sinnet. När denna sanning förverkligats, då kommer ett stort uppvaknande av medvetandet att ske i ert jordiska rike, människan kommer åter att kunna sitta på höger sida av Gud och bada i skapandets glädje. När anslutningen återupprättats kommer mänskligheten att snabbt och enkelt göra framsteg på livets väg.

Ett ideal är en vision av morgondagens som ännu inte formats till er fysiska verklighet. Strukturen har ännu inte bildats, så att leva i detta ideal är ännu inte möjligt och att försöka så kommer bara leda till stora konflikter i personlighetsstrukturen.

Nu kommer vi till den stora bedrövelsens tid. Ledarna i din värld vägrar att leda, snarare följer de dem som lovar ekonomisk eller ekonomisk vinning, utan tanke på hur detta kommer att påverka vardagen för vanliga medborgare. En kommer att komma som vill förena alla nationer, men han kommer att misslyckas liksom alla som sökt politisk eller ekonomisk makt alltid har misslyckats. Människan kan inte längre tänka på ett själviskt sätt, utan hänsyn till andra. Nu är en tid med stora möjligheter. Allt eftersom gamla sociala och ekonomiska strukturer börjar att förfalla, kommer nya system att börja utveckla runt om planeten.

För människorna måste lära sig att samarbeta och ta hand om varandra, annars kommer allt liv på er planet kommer att förgås. Människan vägrar att leta efter nya sätt att leva i sin värld, utan håller fast vid gamla idéer och övertygelser, som inte längre förmår binda samman människans samhällen.


Ja, nya varelser eller en ny typ av existens börjar snart inträda i er värld, med den kunskap och visdom som krävs för uppgiften att utforma en ny medvetenhet som accepterar och förstår allt liv. De är de som ska leda vägen, finna och utveckla nya institutioner för lärande som kommer att gynna hela mänskligheten.

Kampen handlar nu om makten, främst i form av ekonomisk makt. De som är av mörkret kontrollerar sina sinnen och känslor och strävar efter förstörelse av hela mänskligheten. Ledarna är svaga och vägrar att ta ansvar och visa vägen ut ur människans nuvarande dilemman. Istället har vi diskussioner och möten med människor som spelar roller, snarare än att aktivt beslutar om nya tillvägagångssätt. De leker som barn, utan att inse de faror som följer.

Ha tålamod och var vänlig fram till den dag de nya anländer! De kommer att förstå dessa ord och aktivt söka realiteter som svarar mot deras nya drömmar. Ty de kommer att utveckla mindre påträngande interagera med din jordens miljö. En respekt för allt liv kommer att utvecklas i tid och människan kommer att inta sin plats bland alla livsformer, enkla och komplexa.


Sök inte längre oenighet, utan harmoni och balans i din vardag. Invänta dagen för deras ankomst och gläds åt de varelser av ljus som återigen kommer att höras och förstås.

För många långa år sedan vistades vi i ditt rike. Vår tid som människa är för länge sedan över. Vi har sett så mycket av kommande år av mänsklig erfarenhet. Vi sörjer inte längre, utan uppfattar människans evolution som en medvetandeutveckling för vissa, för andra inte. Vi vet att ni har åtskilliga konflikter att lösa och vi försäkrar er att de kommer att lösas. För vi kan se in vad du kallar framtiden och kan se era framgångar. Ha tro och vet att era drömmar kommer att växa och bära frukt, och lugnet i Anden kommer återigen att vara en ständig följeslagare. Andra känner till detta, även om du döljer det för dig själv. Se in i framtiden och
se att din börda lättar och vet att även i hårda eller mörka dagar framöver kommer ljusets gåva inte överge ditt väsen. För ditt ljus kommer att växa när mörkret i din värld växer omkring dig. Mänskligheten kommer att lära sig några hårda läxor under kommande år. Ty många börjar vakna som från en fruktansvärd dröm och tydligt se konsekvenserna av sina illgärningar.

En förändring kommer att ske när den mänskliga gemenskapen ser denna förändring som en nödvändighet om den mänskliga kedjan ska kunna förlängas in i framtiden. Historiker kommer att se tillbaka och undra hur människor kan ha betett sig så illa mot varandra. Vid denna tid kommer ett mer vänligt, omtänksamt, kärleksfullt sätt att känneteckna er planet. Det är klokt att växa i visdom, så de kommande åren kommer att kräva goda råd. Tänkandet kommer att ändras och vänligare, mer ansvarsfullt handlande kommer att bli följden. En ny tidsålder kommer att födas och människan kommer att fortsätta att utvecklas till högre och högre nivåer av förståelse av sin plats och av sitt ansvar för underhåll och förnyelse.

Så fortsätt framåt, för alla händelser leder till större förståelse och visdom när man medvetet är medlem i den mänskliga gemenskapen.

Så, nu kommer du att se klart med hjärtat. För i hjärtats väg ligger den största lycka när man lever sitt liv som en människa. Det är hjärtat som söker en bättre väg för alla invånare i den mänskliga gemenskapen. Det är hjärtat som balanserar och bringar Andens fred och säkerhet till vårt liv. Hjärtat överbryggar avståndet mellan himmel och jord och gör att man kan inträda i riken med obegränsade möjligheter. För genom hjärtat kan man återigen veta att man varken är osedd eller avskild från det hela. Man blir hjärtat i en större hjärta, som slår med rytmen hos Det Enda Hjärta, som är kärnan i allt liv.

Så fira din existens här i denna värld av fysisk kött och vet att allt är möjligt om man bara tror. En tro färgar ens syn på den fysiska verkligheten. Måla ditt liv med ljus och levande färger som ger till att bli en mer kärleksfull tillvaro. Dela din glädje med alla som du kommer i kontakt med.

------

Tänk inte på alla mänskliga oförrätter och orättvisor, utan tro på en framtid där alla samarbetar och söker det största goda för det största antalet. Håll en vision som är glad och levande och dela den så att andra kan komma att inse att en sådan kärleksfull tillvaro är möjlig inom den fysiska verkligheten. Låt dig inte avskräckas, för trons gåva återgäldas. En starkare mer motståndskraftig tro kommer att hjälpa andra djupt och personligt lära känna sin egen själ. När denna anslutning återupprättas kommer många att beröras och dra nytta av den inre visdom och styrka, som är inneboende hos alla.


Försök dela visionen om en morgondag där Guds ljus och kärlek åter leder mänskligheten i färden mot sin egen befrielse och återupprättande av tro.

Se den skönhet som är kärnan i alla former inom din fysiska planet av verkligheten. Hör rösterna från oss änglar och förena dig med oss i vår uppriktiga ansträngningar att utbilda och upplysa mänskligheten, för att hjälpa den att överleva osäkra tider som blir mer kaotiska för var dag. Kämpa för Ljuset och gå samman med oss och de få av din sort som kan medvetet utnyttja den kunskap och visdom som obegränsat flödar från vårt rike av oändlig glädje. Vi kan se ditt och många andras behov av en mindre restriktiv och begränsad existens. Så få kan utnyttja våra rikens visdom genom att kommunicera med oss här, under ansvar att tala och lära ut nya sätt att leva som kommer att garantera inte bara mänsklighetens överlevnad utan alla varelsers, synliga och osynliga, som bebor din fysiska existens.

Var medveten om att en medveten ansträngning att leda och kontrollera sina tankar och känslor krävs om man ska få del av den glädje som vibrerar strax under ytan av människans existens. Man behöver inte förtrycka sina mörkare sidor, bara acceptera lugnt deras existens, medan du använder din tid till att tänka på det vackra och heliga i livet. Hitta den styrka och det lugn som redan är en del av ditt väsen. Söks säkerhet och mognad i själen. Ge ditt ego-barn ledning och ta kontroll över ditt livs väg.

Var inte rädd, men var djärv i Anden. Lär alla som vill lyssna att ett liv av kärlek, godhet, delat ansvar är en möjlighet i er fysiska värld. Visa med gott exempel. Lev orden. För ord är bara en avlägsen återspegling av en långt djupare och sannare verklighet som de flesta i er verklighet gör ert bästa för att undvika.


Sök dem med förmåga till ärligt seende och dela den glädjen du kan överföra till andra. Det är i givandet som man kan återvinna sådant som inte har gått förlorat, utan bara glömts bort. Var vänlig och utvecklas i tålamod! Strunta i vad andra säger eller gör, för alla göra som de vill i din värld. Drick av Andens djupa, lugna vatten och ge ditt väsen näring med denna kärlek som är både början och slutet av allt som existerar i din värld.

Visa en bild av en bättre morgondag för alla som kan ta den till sig! Be för att mänskligheten en gång återvinner sina sinnen och sammanlänkar sin egen vilja med himlens, och minns sin plats i allt som är skapat på denna jord.


Betrakta liksom oss din värld som försöksanläggning för högre nivåer av medvetande! Vi ser detta bara som ett uttryck för din mänsklighet. Det är genom vänlighet och medkänsla för andra som man bestiger tronen av sin högre natur. Sök upp det som redan är i ditt väsen, det som dolts eller döljs genom dina småaktiga mänskliga rädslor och ogillanden.

Sök upp de mer lugnande energierna i vårt rike där så är möjligt och de kommer att hjälpa dig att balansera effekterna av all negativitet som omger ditt väsen. Sök balans, lugn och säkerhet i vårt rike och kanalisera dessa känslor ut i din värld, så att de kan ge tröst för dina medmänniskor.


Sök den kärlek och godhet som ligger vilande i ditt väsen! Hjälp andra att komma i kontakt med sin egen godhet, så att de kan stöd i att trösta och hela människans sjukdomar. Hjälp anländer på okända och ibland ovanliga sätt. Var öppen för den hjälp som finns runt omkring dig. Vara vänligare med dina ord och se vilken effekt detta har på andra.

Nudda vid stjärnorna, men håll fötterna stadigt på denna din jord. Du är älskad av så många, men kan ses endast av ett fåtal. Var fast i dina principer och ärlig i alla kontakter. Lita på din egen inre kompetens och förmåga att lyckas i denna människans värld. Låt inte rädslan vara din ledstjärna, utan låt kärlek och godhet lysa upp din väg under de kommande dagarna.

Nu kan du börja se behovet av osjälviska handlingar. För att hjälpa andra - föregå med gott exempel på hur man lever i en snällare, generösare sätt! För när barnen har bara exempel på beteende som drivs av egenintresse utan omsorg om framtiden eller om dem som ännu inte kommit, då kommer framtiden att upphäva sig själv, så att ingen mer kommer. Om jorden är ytterligare förorenas och förstörs för att ge ett fåtal vinst på bekostnad av de många, då finns ingen anledning att fortsätta tiden kontinuum. För tiden skapades som en plattform för alla att göra framsteg och växa i visdom. Nu återstår ingenting annat än ett bortskämt badande i egenintresse i alla aspekter av livet i ditt rike. När någon kommer som handlar på ett generöst eller vänligt sätt, kallas han en dåre eller galen i stället för att betraktas som stark i Anden. För han kritiseras och misshandlas och överges av mänskligheten. Styrkan hos människan måste återigen upptäckas; styrkan av Gud, styrkan i Anden, den styrka som ses endast genom din tillvaros kallaste och mörkaste nätter.


För vad är människan, annat än en reflektion av något med mycket större syfte. Vill du söka bara din egen berömmelse genom dessa skrifter? De ska delas så att andra också kan höra sanningen och besluta om de kommer att agera efter dess ord eller passivt glida nedåt i mörkret. Ja, som Phoenix, kan man åter uppstå från fallet, mänsklighetens förfallna tillstånd. Dela orden när och där så är möjligt! Sök dem av mod, de som har rört vid Guds styrka och anslut dig i en trohet till nytta för hela mänskligheten, inte bara för ett fåtall!

Era regeringar ljuger och bedrar för att behålla makten över andra. Gud vill dela makten av Anden. Styrkan är tillgänglig för dem som söker ett bättre sätt att leva för alla. Ty var säker att Herren ogillar orättvisa och ojämlikhet. Några stjäl från de många, som vill kontrollera flödet av varor och tjänster för egen vinning. En stor obalans mellan människors makt, ett förnekande av många med kunskaper och talanger som skulle kunnat bidra till att göra vägen lättare för många behövande.


Vänd inte ryggen åt dem, så som andra har så ofta vänt ryggen till dig, dig som har försökt att använda dina färdigheter och talanger för att göra ett riktigt arbete som skulle gynna inte bara din egen överlevnad, utan mångas.

Var inte rädd för att dela med dig av dessa ord. En tid skall komma, en möjlighet att ge budskap till andra som hjälper dem att återställa sin egen inre styrka och balans. En kallelse kommer att spridas och de behövande kommer att följa. Vi arbetar genom dem som är beredda, de som känner sin egen svaghet, men också känner den styrka som kommer genom bön och uppriktig avsikt att göra gott.Sök först din egen tillfredsställelse, hjälp sedan andra att söka och finna sin! Var en tålmodig guide och visa en väg, en väg som du redan har börjat gå. Tillkännage dina misstag och varna för fallgropar! Håll budskapet enkelt och tydligt! För att verklig förändring ska ske måste det finnas en stark önskan och vilja att gå djupt in i sin egen mörka områden, transformera och omvandla denna inlåsta energi, för att skapa en explosiv upplysning.

Tänk på detta: För att människan ska ha en framtid måste en rening ske. En rening av känslor, en rening av gammal negativitet, så att mer positiva emotionella och mentala strukturer skapas. Då kommer mänskligheten att kunna skapa på nya sätt, från en plats för styrkan i Anden, en glad plats, en plats med stor kunskap och visdom. Från denna plats, kommer många positiva erfarenheter utvecklas och uppstår i din värld.


En tydlig avsikt måste skapas. En tydlig avsikt kommer att leda till en ljusning inför en ny väg. En väg med mer lycka och glädje och ett nytt sätt att fördela jordens resurser. En klok användning av pengar och ett starkt och reellt ledarskap som leder, snarare än söker stärka börsens rika intressegrupper.

Kom igen och drick av Andens vatten. Låt Andens bränder bränna varm i din famn och lämna en tydlig och öppen plats för Andens lugn. Omvandla det gamla till ett nytt mer levande skapande och bli en del av en bättre väg för hela mänskligheten!

En väg kommer att öppnas i tid. En plats kommer att väljas och arbetet kommer att inledas på ett nytt sätt. Ha förtroende för gudomlig vägledning och tro att en ny morgon fortfarande är möjlig! För drömmen ska utvecklas, måste många fler drömmar om bättre dagar framöver vävas. Nya ekonomier och nya regeringar skall inrättas för att tillgodose behoven hos de många. Bön om och meditation över det goda som ska komma bidrar till att påskynda processen.


En förbindelse måste återställas, en länk från jorden till himlen. Ju mer komplett denna länk är, desto fler kommer att styras av visdomen hos dem med den mognad och kunskap som krävs för att bidra till dessa förändringar.

Så vi säger det igen: Frukta inte, bli inte avskräckt, låt dig inte försenas! Sök efter det som är gott i hela skapelsen! Jorden, solen och himlen ovan kommer alla gå samman med dig och med dem som vill föra ner mer av himlen till jorden. Som vi sa tidigare, är en sammanslagning av dessa två dimensioner i allas intresse. Cirkeln och korset, modern och fadern, det manliga och det kvinnliga, himmel och jord - allt är detsamma, bara olika uttryckssätt. Ibland förändras budskapets syntax och symbolik med hänsyn till olika kulturer i er värld.

Tänk på dessa kommande händelser och en väg kommer att uppenbaras för dig att visa inför de många. Sök upp dem av ljus och glädje, som fortfarande finns kvar i din dimension. För alla är lärare, alla är givare och mottagare av sanning. Vi talar genom många röster. Var klok, var stark, sund och hoppfull i vetskap om att dina drömmar kommer att uppfyllas i tid.

Nu söker du återigen vår vägledning. Ja, vi kommer att guida dig liksom vi alltid har gjort, men använder du den information som givits för en bättre väg? Vi tror kanske inte, men vi hoppas ändå att du en dag kommer att förmedla dessa ord till andra. När det finns ett behov och behovet är stort, kommer orden nå fram med större tydlighet. Som igår, när du hörde de ord vi riktade till kära C, så att hon kunde se sina problem på ett tydligt, ärligt sätt, så att hon kunde komma till ett eget beslut om vilken kurs hon ska följa.


Alla måste fatta sitt beslut inom sig om våra ords värde och komma till någon form av slutligt beslut. Sök upp dem som är uppriktiga i sina avsikter för förändring och överför den styrka och visdom som är nödvändig om förändringar ska ske.

Vi har varnat dig att inte missbruka de gåvor vi har gett. Var klok och ge fritt och kärleksfullt av ljus, verklig förståelse och sann upplysning. För ljuset kommer och gör det möjligt för andra att läka gamla sår och se sin värld på ett nytt sätt. För andan av samarbete måste främjas eller vårdas innan stora förändringar kan ske.

För i Indien är dödens inträdande bara en återspegling av en djupare smärta och ett lidande som förnekats alltför länge eller ännu inte skådats i ljuset. Händelserna lyfter upp dessa sorger, som redan är låsta i mänskliga hjärtan, ut i det fria för människor att hantera, så att en ny väg för framtiden kan öppnas. Ur ert sätt att se på världen är det synd att det måste vara så, men vilka andra sätt kan det outtalade från många lyftas fram i ljuset? Detta är en automatisk säkerhetsventil som byggdes in i systemet vid skapelsen för att kontinuitet skall kunna fortsätta. Ty om tryck och blockeringar fick inneslutas skulle en dag trycket skulle bli så stort att få existensen omöjliggjordes.


Jorden och himlen och hela skapelsen är mycket mer än summan av de enskilda delarna.

Fler händelser kommer att inträffa i framtiden ända tills ingen tid längre finns. Balans skapar sig själov genom att skapa obalanser. Balans måste uppnås om mänskligheten ska kunna fortleva på denna plats du kallar Jorden. Obalanserna är så stora och så många och att de återspeglas genom naturkatastrofer och katastrofer som nu inträffar i mänskligheten liksom i de missförhållanden som skapas i den mänskliga kroppen.

Så mycket sjukdom som skapas av människan själv genom brådska och vilseledande guidade försök att kontrollera krafter såväl utanför som innanför. Man måste leva i ett accepterande av er värld och dess begränsningar. Dessa begränsningar har skapats för att lära ut tålamod och kärlek. För visdom kommer till dem som söker visdom. Kärlek kommer till dem som söker kärlek. Allt kommer till dem som söker allt.


Frukta inte och var säker på att alla vägar leder till sitt mål och alla mål kommer så småningom att leda till det slutliga målet eller den yttersta orsaken för att vara här i er värld, och det är att älska hela skapelsen och att älska sig själv, och för att återspegla Guds kärlek i ditt rike.

Se inte så som ditt ego, utan betrakta din värld med hjärtats öga. Som du har upplevt, får du alltid en väg visad för dig när begäran om hjälp är uppriktig. Vi arbetar genom dina händer och hjärta. Vi ger bara vad som behövs för tillfället. Du bedömer genom egots ögon. Vi ser även genom själens ögon.


Nu är en tid av stor omvandling, inte bara för dig, utan för många. Evolutionen kommer att påskyndas och mänskligheten kommer att omvandlas för att möta de kommande dagarna. Frukta inte de ondskefulla. Koncentrera dig istället på det goda som är möjligt inom den mänskliga sfären. Ha tro på ett positivt resultat och så kommer att bli. Ge inte bara åt det mänskliga, utan ge till hela skapelsen.

Älska och bli älskad. Ge och få. Acceptera andra och accepteras av andra. Låt lugn och balans vara din guide. Visa en bättre väg genom dina handlingar. Lev i tro och tron kommer att leva i ditt hjärta.


Sådana är förhållandena i din värld vid denna tid att kommunikationen har blivit svårare mellan oss och dem som kallas MNH. Det finns en stor neddragande kraft mot jordiska bekymmer eller man kan säga, rädsla. Ledarna i din värld gör en samlad ansträngning att bevara det gamla genom att ljuga och lura befolkningen. Som ni redan har insett försöker man skapa fiender och hot utifrån som verktyg för att manipulera andra att följa deras tomma vägar av död och förstörelse. Det finns i det nuvarande systemet många vinster att göra i död och förödelse. Egot har inte mycket att vinna på av ett ansvarsfullt och humant handlande.


Det finns bara ett sätt och det är kärlekens väg. Kärlek till människan och kärlek till Gud. Båda är sammanvävda eller sammankopplade. För kärlekens gåva ges fritt för att kunna ges fritt åt de som behöver.

Vi har nu i din värld en girighet som kräver att varje handling ges ett pris. Handlingar sker inte längre av vänlighet eller godhet i anden. Vi finner experter och konstgjorda konsulter över hela planet, med föga kunskap och ännu mindre visdom, och som kräver betalning för läkemedel som varken fungerar eller bidrar med något gott till samhället.


När vinster är inblandade, är det tecken på mänskliga ansträngningar snarare än på ett ingripande av Guds vilja.

För det är din vilja. Du påverkar framtiden antingen i negativ riktning eller på ett sätt som leder till större hopp och en en optimistisk syn på vad som ligger i mänsklighetens väg. De förfärliga bilderna är så många under din tid som MNH i mänsklighetens historia. Behovet är stort för människan att ordna sina tankar och känslor, för att omvandla en hoppfull, optimistisk och tillfredsställande bild av verkligheten till en fast form i det du kallar framtiden.


Se med ögon av skönhet, se med ögon av ljus, se allt som kan bli och allt som kommer att vara om mänskligheten bara önskar det!

Dessa mörka tankar och känslomässiga obalanser kan omformas och förvandlas till nya lättare visioner av skönhet, om mänskligheten skulle bara göra ett ärligt försök att ta hand om den fysiska verklighetens bildande. Höj energinivån och medvetandenivån kommer att följa efter. Räkna med en stor och härlig framtid för hela mänskligheten i mänsklig tid.


Vägra inte ta stöd och råd av Dem Av Ljus, återta ditt förnuft och hjälp alla som vill söka och så småningom finna en bättre sätt att leva. Det finns så många obegränsade möjligheter i bildandet av mänsklig gemenskap.

Se åter med barnaögon, men var inte oklok! Räkna med en ny morgondag där alla respekteras och ges möjligheter till egen utveckling och upplysning. Låt åter de äldste leda och se ungdom som en tidig fas i utvecklingen, snarare än som slutet av vägen. För det är verkligen slutet av vägen för mänskligheten om den på ungdomen fokuserade mentaliteten inte ändras eller får växa till en mer mogen syn på världen, där mentala och känslomässiga strukturer stabiliseras och människor börjar leva på ett sätt som syftar till största möjliga lycka för största möjliga antal inom mänsklig gemenskap.

De svaga, sjuka, de vilseledda kan hjälpas tillbaka till en hälsosam attityd, hellre än räkna bort dem eller öka deras beroende, vilket ofta är praxis i många samhällen.


Lär ut kärlek till arbete, glädjen i att ansluta till Jaget och varandra, och tillfredsställelsen i att följa sin själs avsikter här i världen! Sök visionen av en glad morgondag och ordna din tillvaro, så att denna nya morgon kommer till stånd. Sök lättsamma och stärkande glädjeämnen och hitta den del av dig som låter det bästa inom den mänskliga anden komma till uttryck.

Älska och var vänlig mot alla livsformer på planeten. Var tacksam för alla livets gåvor till människan. Var som en pil. Var rak och inställd på att möta dina avsedda mål. Lev ärligt och hedervärt i förvissningen att alla drömmar en dag kommer att omsättas i den fysiska verkligheten.


Se det vackra som vibrerar igenom och mellan alla former av materia. Glöm aldrig att sträcka ut din hand i vänskap till alla som söker en bättre väg. Vet att ett nytt hem väntar på dig och sänd välsignelser av ljus till ditt nya hem, för att möta dem vid din ankomst. Välsigna och bli välsignad! Älska och bli älskad! Räkna med ett vackert och omsorgsfullt mottagande och acceptera de gåvor som väntar din ankomst.

Lägg dessa ord på minnet och kom ihåg morgondagen, för att skapa en morgondag mer som du vill. Ha tro och var säker på att många lyckliga dagar väntar vid din ankomst - och glöm inte din lycka på vägen.

No comments: