Thursday, July 7, 2011

Swedish Government Shuts Down Several Swedish Websites Today. Part 2

Here is an update on yesterdays blog entry with a possible explanation why the owner of the Corruptio blog has been censored by the Swedish Government.  A friend has translated the Swedish into English.  If you have any questions, I will kindly ask you to direct them to Mr. Coruptio Journalist or to Charlotte Brokelind, Chief judge in the District Court of Jönköping.  His and her e-mail addresses are listed below in several places.

As far as the two others, I have no such e-mails to post.  This is something for Mr. Assange's defense team to look through.  More evidence to the incompetence and politically influenced motivations within the Swedish Court System.  What ever happened to rule of law?  Apparently, that has been forgotten in the new Totalitarian Sweden.
  
Från: corruptio1@hotmail.com
Skickat: den 4 juli 2011 17:17
Till: Registrator Jönköpings tr – TJO
Ämne: Fråga till Charlotte Brokelind
Till Charlotte Brokelind,

Hej,

Jag har en fråga med tanke på att Ni, på hemsidan (www.jonkopingstingsratt.domstol.se), påstår att Ni är en oberoende och rättvis myndighet.
Gör Ni en kontroll om ifall åklagare har uppfyllt lagens krav (tex. RB 23:18) och Europadomstolens/FN:s krav enligt tex. artikel 6 (rättvis rättegång),
eller skickar Ni godtyckligt ut åklagarnas stämningar till åtalade/misstänkta?
Hälsningar,
Corruptio-journalist
 
Hi.
I have a question since you on the homepage www.jonkopingstingsratt.domstol.se, said that you're an independant and impartial authority/just district court.

Do you monitor if prosecutors have fullfilled the law according to RB 23:18 and The European Court/FN resolution article 6 - a impartial/just trial - or do you send out the prosecutors summons in a arbitrary manner to the suspects?

Regards,
Corruptio Journalist

From: Jonkopings.tingsratt@dom.se
To: corruptio1@hotmail.com
Date: Tue, 5 Jul 2011 08:43:20 +0200
Subject: VB: Fråga till Charlotte Brokelind

Hej Corruptio-journalist:

Tingsrätten har ingen rätt att kontrollera åklagarna. Det är Riksåklagaren, JO och JK som vakar över dem. Skulle något fel ha begåtts som t.ex. att reglerna för hur en förundersökning ska bedrivas har överträtts eller att en överträdelse av Europakonventionen har gjorts, ska domstolen i sitt domslut ta hänsyn till det. Det kan leda till att åtalet ogillas. Men tingsrätten har som sagt var ingen skyldighet och inte heller någon rättighet att kontrollera åklagarna.

Tingsrätten kan inte heller välja att skicka ut en stämningsansökan eller inte. Uppfyller stämningsansökan de formella krav som ställs är tingsrätten skyldig att skicka ut den.

Med vänlig hälsning,
Charlotte Brokelind
Lagman, Jönköpings tingsrätt
 
Hi Curroptio journalist:

The District Court has no right to monitor the prosecutors. It's the Chief Public Prosecutor, the Parliamentary Ombudsman and the Office of the Chancellor of Justice that watch over them.  If anything wrong is being conducted, for example as of how a preliminary investigation should be performed or if a violation according to the European Convent has taken place, then the District Court must take this into consideration. It can lead to the summons being dismissed.  But the District Court has - as said - no obligation or right to monitor the prosecutors.

The District Court can not choose to send out a summons or not. If the summon contains all formals then the District Court has a obligatin to send them out.

Kind regards,
Charlotte Brokelind
Chief judge in the District Court of Jönköping

Till jonkopings.tingsratt@dom.se
Från: corruptio1@hotmail.com
Skickat: den 5 juli 2011 11:40:01
Till: jonkopings.tingsratt@dom.se

Hej igen,

Du har helt fel då Du och alla andra tjänstemän lyder under FN:s artiklar om dom mänskliga rättigheterna där det klart och tydligt står att godtycke är ett brott och att den enskildes mänskliga rättigheter måste skyddas. Om domstol godtyckligt tar emot en stämningsansökan från åklagare utan att kontrollera ifall tjänstemannen, åklagaren, uppfyllt alla krav som både svensk lag kräver och Europadomstolen/FN, så har domstolen (ansvarig chef) begått brott mot mänskliga rättigheter och mot svensk lag.
 
Hi again:

You're totally wrong when you and other officials, civil servants are being administered under UN articles about the human rights where it clearly says that arbitrary is a crime and that each sovereign human rights must be protected. If a court with arbitrariness accepts a summon from a prosecutor without making sure the civil servant/prosecutor have fulfilled everything according to the Swedish law/The EU Court/ UN - then the Chief Judge of the District Court is committing a crime against human rights and again'st the Swedish law.

Det står klart och tydligt i lagboken att åklagare inte får lämna in till åtal om inte den misstänkte och advokaten fått begärda handlingar tillgodosedda eller fått chans till att förbereda sitt försvar. Det står samma sak i FN:s artiklar om en rättvis rättegång. Ni/Sveriges Domstolar/Åklagare bryter mot denna lag/artikel på ett väldigt nonchalant sett vilket numer är känt i hela världen i och med fallet Julian Assange. Du skriver, "Tingsrätten har ingen rätt att kontrollera åklagarna", vilket är felaktigt, det är Er SKYLDIGHET!

It says clearly in the book of law that prosecutors cannot submit an indictment if not the suspect and the attorney have had acces to the documents or have had a chance to prepare their defense. It says the same in UN's articles about a fair trial.  You / the Swedish Courts / Prosecutors are violating these laws/articles in a very nonchalant way which nowadays is known all over the world after the accusations against Julian Assange.  You write, " The District Court has no right to monitor the prosecutors" which is wrong - its your OBLIGATION!

Vidare skriver du, "Tingsrätten kan inte heller välja att skicka ut en stämningsansökan eller inte. Uppfyller stämningsansökan de formella krav som ställs är tingsrätten skyldig att skicka ut den.", Helt fel igen, då stämning är inlämnad från åklagare (alltså tjänsteman) är Ni enligt FN/Europadomstolen SKYLDIGA att kontrollera ifall den misstänktes mänskliga rättigheter tillgodosetts, och detta skall INTE göras av domstol EFTER att förhandling/rättegång avslutats för då begår Ni ju (LOGIK) brott mot FN:s/Europadomstolens artiklar om en rättvis rättegång (LOGIK).
 
You also write; "The District Court cannot choose to send out a summons or not. If the summon contains all formals then the District of Court has a obligatin to send them out".  This is also wrong; when a summons is submitted from a prosecutor - civil servant - are you according to UN / the European Court OBLIGED to make sure if the suspects human rights have been fullfilled. This should not be done AFTER a trial has taken place since you then ( logically) commit a crime against the UN's/ the European Courts articles about a fair trial. ( LOGIC).

Ni/Sveriges Domstolar är alltså tvungna att först från den misstänkte/åtalade samt det juridiska ombudet ifall dom är färdiga med sitt försvar och har allt material som behövs för detta. Görs inte det av domstolen så handlar det om godtycke från domstolens sida och därmed kan domstolen INTE vara oberoende som Ni hävdar på Er hemsida, vilket Ni är tvungna att vara enligt FN/Europadomstolen.

You / the Swedish District Courts must get approval from the suspect/the prosecuted and his or her legal represantative if they're ready with the defence and have all materials which are needed for this.  Unless this is performed this is a act of pure arbritrariness by the court and therefore CANNOT the court be independant as you claim on your homepage which you must be according to UN/the European Court.

Som sagt, det är numera världskänt att Sveriges Domstolar är en organisation vilken har satt i system att begå brott mot mänskliga rättigheter och samtidigt beljuga hela världen om sin demokrati, via utrikesminister Carl Bildt (vilken är misstänkt för massmord).

As said before; its now world known that the Courts of Sweden is a organisation which systematically has comitted crimes against human rights and also lies to the rest of the world about it's democracy through Foreign minister Carl Bildt (whom is suspected for massmurder).
 
Regards,
Corruptio journalist with 60,000 monthly readers.
 

2 comments:

Toyin O. said...

Interesting, thanks for sharing.

Stranger in a Strange Land said...

Hello Toyin O.:

You are very welcome. Thanks for stopping by.

Kind regards,
Mike