Sunday, July 1, 2018

Cái TÔI trong giông bão - Viết bởi M. N. Hopkins


Cái TÔI trong giông bão 
Bình an giữa rối ren
Bước đi trong cuộc đời...


 bài thơ được truyền cảm hứng từ 1 comment của 1 người lạc quan trong 1 trang mạng khác. Lời thơ động chạm tôi qua từng thời khắc của ngày hôm đó. Tôi thay đổi nội dung 1 chút và đây là ý thơ cuối cùng.

No comments: